Projekty unijne


 Obecnie realizowane projekty:

 

 Tytuł projektu:„AKTYWUJ SIEBIE. Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”

Projektwspółfinansowany z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020

Wartość projektu wynosi 1 583 500,08 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków UE wynosi 1 504 325,08 zł

BENEFICJENT: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO SZKOLENIOWE „POLKAR” Sp. z o. o.

 

I. Projekt skierowany jest do 120 osób pozostających bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) należących do wszystkich poniższych grup:

·         osoby w wieku 50 lat i więcej

·         kobiety

·         osoby z niepełnosprawnością (min. 10% grupy docelowej)

·         osoby długotrwale bezrobotne

·         osoby o niskich kwalifikacjach

II. Zakres projektu:

·         Poradnictwo zawodowe i psychologiczne – wsparcie obligatoryjne dla 120 osób

·         Warsztaty grupowe pozwalające na określenie ścieżki zawodowej uczestnika projektu

·         Szkolenia zawodowe z obsługi sprzętu ciężkiego – wsparcie fakultatywne dla 90 osób – szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych

·         Szkolenia zawodowe– wsparcie fakultatywne dla 30 osób – szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji zawodowych

·         Płatne staże zawodowe – wsparcie fakultatywne dla 60 osób

III. W trakcie udziału w projekcie oferujemy:

·      Stypendia szkoleniowe i stażowe

·      Zwrot kosztów dojazdu

·      Pokrycie kosztów badań lekarskich i ubezpieczenia NNW – na potrzeby stażu

·      Opiekę nad dzieckiem/osobą zależną

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.09.2017 – 28.02.2019r.

 

 

KONTAKT:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO SZKOLENIOWE „POLKAR”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Armii Krajowej 1, 80-330 Żukowo

Tel. 58 681 40 74 

biuro@polkar-szkolenia.pl

 

EURO – FUNDUSZ  s.c. – Partner projektu                                                   Gmina Żukowo (GOPS)– Partner projektu

ul. Gen. Bora – Komorowskiego 3a/2, 80-385 Gdańsk                               ul. Gdańska 52, 80-330 Żukowo

Tel. 727 440 800                                                                                               Tel.58 685 83 00

milena.makowska@euro-fundusz.pl                                                           sekretariat@zukowo.pl

 

 

 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe - wersja edytowalna

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi gastronomicznej podczas przerwy obiadowej – ciepły posiłek, w trakcie realizacji szkoleń zawodowych wewnętrznych dla 60 osób (6 grupy po ok.10 osób) - uczestników projektu pn.  „AKTYWUJ SIEBIE. Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy złożyć do dnia 27.07.2018r.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na poprowadzeniu wykładów z zakresu Operator koparkoładowarki klasa trzecia, w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne dla uczestników projektu pn.  „AKTYWUJ SIEBIE. Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy złożyć do dnia 09.08.2018r.

 

Zapytanie ofertowe - wersja edytowalna

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na poprowadzeniu indywidualnych zajęć w zakresie badania predyspozycji i preferencji zawodowych  z wykorzystaniem pozytywnie zwalidowanego w ramach POKL 2007-2013 produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego „EIPD – nowa jakość doradztwa”  oraz stworzenie Indywidualnych Planów Działania dla każdego uczestnika w ramach projektu pn.  „AKTYWUJ SIEBIE. Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy złożyć do dnia 12.09.2018r.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa na poprowadzeniu wykładów z zakresu Operator koparki jednonaczyniowej klasa III oraz na poprowadzeniu wykładów z zakresu Operator koparkoładowarki klasa trzecia, w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne dla uczestników projektu pn.  „AKTYWUJ SIEBIE. Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy złożyć do dnia 03.10.2018r.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na poprowadzeniu wykładów z zakresu Operator koparki jednonaczyniowej klasa III, w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne dla uczestników projektu pn.  „AKTYWUJ SIEBIE. Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy złożyć do dnia 01.11.2018r.

 

 


 

 

 Tytuł projektu:  "KURS NA AKTYWNOŚĆ. Zwiększenie szansy osób młodych na zatrudnienie poprzez nowe kwalifikacje, kompetencje i doświadczenia."

 

NABÓR DO PROJEKTU TRWA OD KWIETNIA 2018 !!!


I. Projekt skierowany jest do 90 młodych osób młode w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, niezarejestrowanych w urzędach pracy,z woj. pom., które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

Proj. skierowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących woj. pom.

II. Zakres projektu:

Główne zadania:

-identyfikacja potrzeb i kompleksowe wsparcie doradcze-indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (badanie predyspozycji i preferencji zawodowych), opracowanie IPD, indywidualne doradztwo/konsultacje, warsztaty grupowe, wsparcie mentora;

-podniesienie kwalifikacji – udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;

-zdobycie doświadczenia zawodowego – staże zawodowe pozwalające zdobyć niezbędne i wymagane przez pracodawców doświadczenie.

 

Liczba osób, które zostaną objęte wsparciem:90.

Liczba osób, które zostaną objęte doradztwem objętych doradztwem:90.

Liczba osób, które wezmą udział w szkoleniach zawodowych:90.

Liczba osób, które uzyskają doświadczenie zawodowe - staże:54.

Liczba osób, które podniosą kompetencje cyfrowe (ECDL): 60.


III. W trakcie udziału w projekcie oferujemy:
- Stypendia szkoleniowe i stażowe
- Zwrot kosztów dojazdu
- Noclegi
- Pokrycie kosztów badań lekarskich i ubezpieczenia NNW  na potrzeby stażu 
- Opiekę nad osobami zależnymi 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.03.2018 r. - 30.06.2019 r.
 

 

 


KONTAKT:

EURO-FUNDUSZ s.c.
ul. Bora Komorowskiego 3A/2
80-385 Gdańsk
Tel. 667488800
biuro@euro-fundusz.pl


PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO SZKOLENIOWE "POLKAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Armii Krajowej 1, 83-330 Żukowo
Tel. 586814074
biuro@polkar-szkolenia.pl

 


 

Projekty zakończone

 


 

 

Tytuł projektu:  "IMPULS DO KARIERY. Kompleksowa aktywizacja zawodowo – edukacyjna osób młodych."

Grupa docelowa: 

Projekt skierowany jest do 50 osób w wieku od 15 do 29 roku życia:

Nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu finansowanym ze środków publicznych

(27 kobiet i 23 mężczyzn)

Pozostających bez pracy

Niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy

Posiadających wykształcenie co najmniej gimnazjalne

Uwzględniamy w projekcie udział osób niepełnosprawnych

Zakres projektu:

Poradnictwo zawodowe i psychologiczne – wsparcie obligatoryjne dla 50 osób

Zajęcia aktywizacyjno – sportowe -  wsparcie fakultatywne dla 10 osób

Warsztaty grupowe pozwalające na określenie ścieżki zawodowej uczestnika projektu

Szkolenia z branży logistyczno-transportowej, budowlanej, morskiej, stoczniowej – wsparcie fakultatywne dla 45 osób – szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych

Płatne staże zawodowe – wsparcie fakultatywne dla 40 osób

W trakcie udziału w projekcie oferujemy:

·          Stypendia szkoleniowe i stażowe

·          Zwrot kosztów dojazdu

·          Noclegi

·          Pokrycie kosztów badań lekarskich i ubezpieczenia NNW – na potrzeby stażu

·          Opiekę nad osobami zależnymi

 

 Rekrutacja: 02.05.2017 r. – 30.04.2018 r.

      Więcej informacji oraz zgłoszenia:

Koordynator projektu: Jolanta Bielicka - biuro@polkar-szkolenia.pl tel. 58 681 40 74

Opiekun uczestników: Przemysław Kanarski - biuro@impuls.org.pl tel. 782 670 600

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 02.05.2017 r. – 31.08.2018 r.

 

Załączniki:

 

Do pobrania:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, badanie orientacji zawodowej i istotnych kompetencji dla znalezienia zatrudnienia, Indywidualne doradztw oraz warsztaty grupowe dla uczestników projektu pn. „IMPULS DO KARIERY. Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej I,

Ofertę należy złożyć do dnia 09.06.2017r. godzina: 15:30.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 godzinnych indywidualnych konsultacji wsparcia (z psychologiem) w zakresie kształtowania kompetencji i kwalifikacji istotnych na rynku pracy dla każdego uczestnika projektu dla uczestników projektu pn. „IMPULS DO KARIERY. Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej I,

Ofertę należy złożyć do dnia 26.06.2017r. godzina: 15:30.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu księgowości dla uczestników projektu pn. „IMPULS DO KARIERY. Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej I

Ofertę należy złożyć do dnia 10.10.2017r. do godziny 15:30

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego z zakresu kadr i płac z elementami obsługi biura dla uczestników projektu pn. „IMPULS DO KARIERY. Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej I

Ofertę należy złożyć do dnia 20.03.2018r. do godziny 15:30

 

 

 

KONTAKT:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO SZKOLENIOWE „POLKAR”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Armii Krajowej 1, 83-330 Żukowo

Tel. 58 681 40 74 

biuro@polkar-szkolenia.pl

Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno-Sportowych             Gmina Żukowo (GOPS) – Partner projektu

IMPULS – Partner projektu                                                                 ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo

ul. Gen. Bora – Komorowskiego 3a/2, 80-385 Gdańsk                  Tel.58 685 83 00

Tel. 665 440 500                                                                                     sekretariat@zukowo.pl

biuro@impuls.org.pl               

 

 

  

Tytuł projektu:  "OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI. Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób biernych zawodowo"

 

NABÓR DO PROJEKTU TRWA OD MAJA 2017 !!!

I. Projekt skierowany jest do 55 osób w wieku od 15 do 29 roku życia:
Nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu finansowanym ze środków publicznych (31 kobiet i 24 mężczyzn)
Pozostających bez pracy
Niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy
Posiadających wykształcenie co najmniej gimnazjalne
Uwzględniamy w projekcie udział osób niepełnosprawnych

II. Zakres projektu:
- Stworzenie IPD, w tym badanie predyspozycji i preferencji zawodowych oraz poziomu kompetencji – zajęcia z doradcą zawodowym – wsparcie obligatoryjne dla każdej z 55 osób,
- Indywidualne doradztwo/konsultacje z uczestnikami w zakresie kształtowania/nabywania istotnych kompetencji w poszukiwaniu zatrudnienia– zajęcia z doradcą zawodowym – wsparcie obligatoryjne dla każdej z 55 osób,
- Indywidualne zajęcia motywacyjne – zajęcia z psychologiem – wsparcie obligatoryjne dla każdej z 55 osób,
- Warsztaty w zakresie aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji kluczowych istotnych w poszukiwaniu zatrudnienia – zajęcia z trenerem – warsztaty grupowe, wsparcie obligatoryjne dla każdej z 55 osób,
- Warsztaty motywacyjne, pomoc w określeniu rozwoju zawodowego, nabycie umiejętności miękkich – zajęcia z psychologiem – warsztaty grupowe, wsparcie obligatoryjne dla każdej z 55 osób,
- Kurs językowy – wsparcie fakultatywne dla 10 osób,
- Szkolenie zawodowe – wsparcie fakultatywne dla 40 osób,
- Staże zawodowe - wsparcie fakultatywne dla 40 osób

III. W trakcie udziału w projekcie oferujemy:
- Stypendia szkoleniowe i stażowe
- Zwrot kosztów dojazdu
- Noclegi
- Pokrycie kosztów badań lekarskich i ubezpieczenia NNW – na potrzeby stażu
- Opiekę nad osobami zależnymi

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 03.04.2017 r. – 30.03.2018 r.

KONTAKT:

Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski
ul. Gen. Bora-Komorowskiego 3a/2,
80-385 Gdańsk
Tel. 693 607 020
beata.dudek@euro-fundusz.pl

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Szkoleniowe „POLKAR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Armii Krajowej 1, 83-330
Żukowo
Tel. (58) 681 40 74
biuro@polkar-szkolenia.pl

Państwowe Szkoły Budownictwa im. Prof. Mariana Osińskiego
Ul. Al. Grunwaldzka 238
80-266 Gdańsk
Tel. (58) 341 64 61
szkola@psbgdansk.pl

 

Do pobrania:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla 3 grup po średnio 10 osób (około 625 obiadów) dla uczestników projektu pn. „OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI.  Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób biernych zawodowo” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy złożyć do dnia 28.06.2017 godzina: 14.00

 

 

 


Tytuł projektu:  "Nowy Zawód - Lepsza Praca"

Grupa docelowa: Osoby pozostające bez pracy, powyżej 30 roku życia należące do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach (max. wykształcenie średnie).

 

TRWA NABÓR!!!!

 

Projekt obejmuje m. in. damowe szkolenia na koparkoładowarki.

Obszar realizacji projektu:województwo pomorskie

Rekrutacjaprowadzona jest w okresie od 10.2016 do 31.08.2018.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie jesteśmy jednym z partnerów projektu.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się mailowo pod adresem: biuro@polkar-szkolenia.pl bądź telefonicznie 58 681- 40-74 należy również dostarczyć do biura wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Pliki do pobrania:

·         Formularz zgłoszeniowy

·         Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

Zapytanie ofertowe z dn. 15.02.2018:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług na rzecz Zamawiającego w zakresie zapewnienia wyżywienia uczestnikom projektu pt.: „Nowy Zawód – Lepsza Praca”RPPM.05.02.02-22-0134/15 Zakres usługi obejmuje zapewnienie łącznie 900 szt. wyżywienia. Projekt ten jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 05 Zatrudnienie, Działanie 05.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 05.02.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ofertę należy złożyć do dnia 23.02.2017 godzina: 15.00

 

Dodatkowe informacje również na stronie partnera wiodącego: www.swp.gda.pl 

 

 

Tytuł projektu:  "AKTYWNY JA. Zwiększenie szansy osób młodych na zatrudnienie poprzez nowe kwalifikacje, umiejętności i doświadczenia w branżach strategicznych dla pomorskiego rynku pracy"

 

I. Projekt skierowany jest do 60 osób w wieku od 18 do 29 roku życia:

Nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu (33 kobiet i 27 mężczyzn)

Pozostających bez pracy

Niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy

Posiadających wykształcenie co najmniej gimnazjalne

Uwzględniamy w projekcie udział osób niepełnosprawnych

 

II. Zakres projektu:

·         Poradnictwo zawodowe i psychologiczne – wsparcie obligatoryjne dla 60 osób

·         Warsztaty grupowe pozwalające na określenie ścieżki zawodowej uczestnika projektu

·         Szkolenia z branży logistyczno-transportowej, energetycznej, przemysł stoczniowy – wsparcie fakultatywne dla 30 osób – szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych

·         Szkolenia z branży turystyczna, ICT, BPO/SSC – wsparcie fakultatywne dla 30 osób – szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych

·         Płatne staże zawodowe – wsparcie fakultatywne dla 30 osób

 

III. W trakcie udziału w projekcie oferujemy:

·           Stypendia szkoleniowe i stażowe

·           Zwrot kosztów dojazdu

·           Pokrycie kosztów badań lekarskich i ubezpieczenia NNW – na potrzeby stażu

 

Do pobrania:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenia zajęć z języka angielskiego dla uczestników projektu pn. „AKTYWNY JA. Zwiększenie szansy osób młodych na zatrudnienie poprzez nowe kwalifikacje, umiejętności i doświadczenia w branżach strategicznych dla pomorskiego rynku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej I,

Ofertę należy złożyć do dnia 23.08.2017 godzina: 13:00.